Vážený klient,

v súvislosti so správcovskou činnosťou v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov   a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“), spoločnosť SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o., Hroncova 5, Košice 040 01, IČO 36579866, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 14954/V  (ďalej len „prevádzkovateľ“) na účel výkonu správy spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe zákona o Ochrane osobných údajov  a všeobecného NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPY 2016/679 (ďalej len „GDPR“) z 27. 4. 2016 o Ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré je v účinnosti od 25. 5. 2018 povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie podľa článku 13 GDPR:

 • osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o., Hroncova 5, Košice 040 01, IČO 36579866 (telefónne číslo: 055/632 04 00, email: info@spravadomovkosice.sk)
 • bez vášho súhlasu prevádzkovateľ spracúva  vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • výkon správy
  • rokovanie o uzatvorení zmluvy o výkone správny
  • uzavretie zmluvy o výkone správy a jej následná správa a  plnenie
  • uplatňovanie nárokov a obrana práv prevádzkovateľa
 • právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je článok 6 bod 1 písm. b), c) a f) GDPR a zákon č. 182/1993 Z. z. prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a/alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky
 • osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom: advokát, exekútor, dražobné spoločnosti, súd, orgány činné v trestnom konaní, notár, poisťovňa, spoločnosti zabezpečujúce odpisy a výmeny meračov a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona,
 • osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu, u odsťahovaných vlastníkov – po 3 rokoch od posledného vyúčtovania za obdobie vlastníctva. V prípade výnimky (evidencia dlhu) do doby jeho vyrovnania (najneskôr do 10 rokov),
 • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jej osobné údaje spracúvajú a v prípade ak tomu tak je, dotknutá osoba má právo na  prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu, právo na  doplnenie neúplných osobných údajov alebo vymazanie (zabudnutie) osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely ich spracúvania, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo získať osobné údaje, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi a na prenosnosť údajov inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získaním osobných údajov, právo na informáciu z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby.
 • poskytnutie osobných údajov na účel výkonu správy je zákonnou povinnosťou a ich neposkytnutie má za následok neuzatvorenie zmluvy o výkone správy,
 • osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 GDPR a ani nedochádza k ich prenosom do tretích krajín,
 • práva dotknutej osoby je možné uplatniť elektronicky na elektronickej adrese spravadomovkosice@centrum.sk alebo písomne na adrese zhodnej s adresou sídla prevádzkovateľa
 • osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejnené okrem prípadu stanovenom v § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z.

Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o.

 • Účel: Táto politika definuje očakávané správanie sa zamestnancov oprávnených spracúvať a oboznamovať sa s osobnými údajmi, zároveň zverejnením deklaruje zodpovedný prístup pri spracúvaní osobných údajov svojich klientov a zamestnancov,  ako aj pre možných záujemcov o naše služby.
 • Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov      a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ,,GDPR“) a prijal primerané technické a organizačné opatrenia s dôrazom na bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

 • Rozsah platnosti

Táto Politika sa vzťahuje na všetky procesy, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb.

 • Základné princípy spracúvania osobných údajov

Základnými princípmi pri spracúvaní osobných údajov je dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov podľa Čl. 5 GDPR., zákonnosť spracúvania osobných údajov Čl. 6 GDPR, rešpektovanie práv dotknutých osôb Čl. 15 – 22 GDPR a dodržiavanie všetkých pokynov určených prevádzkovateľom SPRÁVA DOMOV Košice s.r.o., ktoré sú súčasťou smernice

na ochranu osobných údajov.

Zásady spracúvania osobných údajov

 • spracúvané zákonne, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené, a legitímne účely,
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom

na účely spracúvania (minimalizácia),

 • správne, podľa potreby aktualizované, nesprávne OÚ sa musia bezodkladne vymazať alebo opraviť,
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely spracúvania, dlhšie sa môžu uchovávať pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme,
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení (integrita a dôvernosť).

Zákonnosť spracúvania

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ  alebo tretia strana;
 • dotknutá osoby vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich OÚ na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Zamestnanci

Prevádzkovateľ má nastavený systém výberu zamestnancov na pracovné pozície. Vo výberovom konaní sú jasne nastavené odborné podmienky, ktoré musia uchádzači o zamestnanie spĺňať. Týmto zabezpečujeme aj znalosť legislatívneho prostredia, ktorá je pre konkrétnu pracovnú pozíciu potrebná a môže mať priamu súvislosť so spracúvaním osobných údajov.

Vzdelávanie

Zamestnanci sú preškoľovaní na základe legislatívnych požiadaviek a operatívne  podľa individuálnych potrieb. Každý zamestnanec, ktorý má byť poverený spracúvaním osobných údajov, je pred začatím spracúvania preškolený a následne poverený spracúvaním osobných údajov.

Prístupy a oprávnenia

Každý zamestnanec má prístupy a oprávnenia na spracúvanie iba k tým osobným údajom, ktoré je oprávnený spracúvať na základe pridelenej pracovnej agendy.

Mlčanlivosť

Prevádzkovateľ poučil a zaviazal všetkých svojich zamestnancov ktorí spracúvajú osobné údaje, alebo, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi mlčanlivosťou.

 • SPRÁVA DOMOV Košice s. r. o. v pozícii prevádzkovateľa

SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. spracúva osobné údaje svojich zamestnancov a klientov ako prevádzkovateľ v súlade s Čl. 24 GDPR.

 • Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ v prípade potreby poverí spracúvaním osobných údajov iba sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že príjmu primerané technické  a organizačné opatrenia, a to na základe zmluvy podľa Čl.28 GDPR, v ktorej stanoví podmienky, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

 • Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať emailom na adrese:  spravadomovkosice@centrum.sk alebo na adrese zhodnej s adresou sídla prevádzkovateľa